Оценка на персонала

Професионалната оценка на персонала има за цел да подобри продуктивността и ефективността на работа, чрез по-добра организация на човешките ресурси, чрез идентификация на таланти, способности и потенциал за развитие. Оценката на персонала помага, както на Вас да намерите правилното място на всеки служител, така и на служителите да осъзнаят по-добре своята роля в организацията и силните и слабите си страни, за да могат непрекъснато да подобряват своите умения и квалификация.

Процесът по оценка на персонала включва оценяване на:

Ползите за Вас са: